Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van GP33 (“GP33”).

1. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van GP33, op elke overeenkomst die tot stand komt tussen GP33 en een Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) van onze website gp33.nl (de “Website”) en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
 2. Door gebruik te maken van de Website en de diensten van GP33 aanvaard je gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 3. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen die de Website bezoeken, op de Website inloggen, en/of de op de Website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen.
 4. GP33 zal de algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op gp33.nl.
 5. De bovenstaande definities worden in deze algemene voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

2a. Gebruik Website

 1. Gebruiker dient bij het gebruik van de Website Nederlandse en andere toepasselijke wet- of regelgeving in acht te nemen. 
 2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden: 
  a. Plagiaat en/of eerder gepubliceerde content;
  b. Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  c. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
  d. Ongevraagde reclame (spam);
  e. Foute of misleidende informatie; en/of
  f. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade computers van ons of andere Gebruikers aan te richten.

2b. Gebruik Website

 1. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders. 
 2. Gebruiker mag geen andere Gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld. 
 3. Indien Gebruiker melding wil maken van een andere Gebruiker die de Website misbruikt, kan Gebruiker een bericht sturen naar [email protected]
 4. GP33 behoudt zich het recht voor de aan Gebruiker verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan Gebruikers en/of op de Website wordt gepubliceerd. 

3. Account

 1. Gebruiker dient minstens 16 jaar oud te zijn om een account aan te mogen maken. 
 2. Gebruiker dient de inloggegevens van zijn account af te schermen voor anderen. 
 3. Gebruiker dient zijn wachtwoord strikt geheim te houden. GP33 mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van Gebruiker, door Gebruiker gedaan wordt of onder toezicht van Gebruiker gebeurt. 
 4. Indien Gebruiker denkt of weet dat zijn account misbruikt wordt, dient Gebruiker dat zo snel mogelijk te melden bij GP33. GP33 zal in dat geval gepaste maatregelen nemen. 
 5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor zijn gedrag en eventuele gegevens, tekst, bestanden, informatie, gebruikersnamen, beelden, foto’s, profielen, grafische kunst, werken waarop auteursrechten rusten, links en andere inhoud of materialen. 
 6. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die hij aan GP33 verstrekt of voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.
 7. GP33 is gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt. 
 8. GP33 heeft te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft GP33 het recht Gebruikers de toegang tot de Website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 9. Indien GP33 van mening is dat Gebruiker de wet of deze algemene voorwaarden overtreedt, kan GP33 de Gebruiker (deels) uitsluiten van de Website. GP33 kan de Gebruiker bijvoorbeeld uitsluiten van de Website door: 
  a. het account van Gebruiker te verwijderen; of
  b. onderdelen van de Website voor Gebruiker te blokkeren.

4. Aansprakelijkheid

 1. GP33 is geen partij bij de overeenkomsten die tussen Gebruikers tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen Gebruikers. In het geval van een conflict dienen Gebruikers dit zelf op te lossen.
 2. GP33 is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van GP33 en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 3. GP33 is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de Website of die van:
 4. gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden; en/of
 5. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
 6. GP33 is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de Website.
 7. GP33 neemt voor de beveiliging van gegevens van Gebruikers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van GP33 kan worden verwacht. GP33 is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door GP33 betrachte zorg. GP33 is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

5. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is niet toegestaan de broncode van de Website te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen of bewerken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer daarvoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verkregen. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van GP33. 
 2. De GP33 naam en logo zijn handelsmerken van GP33, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GP33. Daarnaast mogen koppen, afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts, servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van GP33 zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GP33, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.

6. Klachten

 1. Bij GP33 ingediende klachten worden binnen een termijn van 2 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst.

7. Inschakeling derden

 1. GP33 is gerechtigd om bij de uitoefening van de diensten, waar nodig, derden in te schakelen. GP33 is niet verplicht om Gebruiker hierover persoonlijk van op de hoogte te brengen. Gebruikmaking van de diensten van GP33 impliceert dat de Gebruiker GP33 machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Gebruiker te aanvaarden.
 2. GP33 neemt uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. GP33 is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van GP33.

8. Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijven GP33 en Gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze akte. GP33 zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze algemene voorwaarden.

9. Wijzigingen

GP33 behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen zonder een verplichting of mededeling daarvan te doen aan Gebruikers. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de Website. Door bezoek aan de Website wordt Gebruiker op de hoogte gesteld van de huidige algemene voorwaarden.

10. Overige bepalingen

 1. GP33 mag te allen tijde aanpassingen maken aan het ontwerp of functioneren van de Website, waaronder de ten grondslag liggende technische mechanismen.
 2. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor GP33, maar ook voor andere personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruik maken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

11. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.